Start

Opieka nad grobami

Warszawa i województwo mazowieckie

Przejdź niżej

Regulamin

§1. Informacje ogólne


Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem www.esprzataniegrobow.pl . Właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za działanie serwisu internetowego znajdującym się pod adresem www.esprzataniegrobow.pl jest:


Krzysztof Mazur
ul. Pustola 34a/38
01-107 Warszawa
NIP: 527-157-41-64
zwanym dalej Usługodawcą

§2. Warunki korzystania z formularza zamówieniowego


1. Usługi dostępne są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych jak i podmioty gospodarcze zwane dalej Użytkownikiem.
2. Płatności za zlecone usługi Użytkownik dokonuje przelewem bankowym na konto Usługodawcy.

§3. Składanie zamówienia


1. Użytkownik może złożyć zamówienie na usługę za pośrednictwem serwisu pod adresem www.esprzataniegrobow.pl .
2.Złożenie zamówienia za pomocą serwisu możliwe jest bez dokonywania rejestracji.
3.Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane wymagane do przyjęcia zamówienia oraz należytego wykonania usługi.
4. Dane, które winien podać Użytkownik to:
- imię i nazwisko,
- numer telefonu,
- adres email,
- położenie grobu (numer kwatery, rząd, alejka),
- imię i nazwisko osoby zmarłej,
- rodzaj zakresu wybieranej usługi.

§4. Realizacja zamówienia


1. Usługodawca jest dostawcą usługi polegającej na opiece nad grobem, a w tym także czyszczeniu i konserwacji nagrobka wraz z jego otoczeniem, a także na ustawieniu w imieniu Użytkownika zniczy, świecy i kwiatów po udokumentowaniu wykonanej usługi (przesłanie fotografii).
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zdjęcia wiązanek i zniczy odpowiadały rzeczywistemu wyglądowi i opisowi produktów jednak mogą się one nieznacznie różnić. W przypadku gdy wybrany znicz nie będzie dostępny, zostanie dostarczony możliwie najbardziej podobny z zachowaniem kolorystyki, wzoru znicza.
3. Szczegółowy zakres usług wraz z cennikiem znajduje się na stronie serwisu www.esprzataniegrobow.pl w zakładce strony "Cennik".
4. Złożenie zlecenia przez użytkownika jest jednoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą na wykonanie wybranej usługi.
5. Użytkownik zostanie poinformowanie o przyjęciu zlecenia za pośrednictwem wiadomości email lub wiadomości SMS.
6. Usługodawca rozpocznie realizację zamówienia niezwłocznie po zarejestrowaniu zapłaty w wysokości adekwatnej do wartości i rodzaju zamówienia.
7. Przez rozpoczęcie realizacji zamówienia rozumie się podjęcie przez Usługodawcę działań przygotowawczych do realizacji zlecenia w tym m.in. zamówienia wiązanki kwiatowej.
8. Do każdej transakcji zostanie wystawiony rachunek.
9. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie dokumentu sprzedaży w wersji elektronicznej w formacie PDF.
10. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania nagrobkiem w zakresie zlecania usług objętych regulaminem.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za istniejące usterki i uszkodzenia nagrobka oraz jego otoczenia.
12. Podczas składania zamówienia Użytkownik ma obowiązek poinformowania Usługodawcę o ewentualnych istniejących uszkodzeniach nagrobkach lub jego otoczenia.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia, a stwierdzonym stanem faktycznym w tym m.in.: rodzajem materiału z jakiego zrobiony jest nagrobek, jego wielkością, stanem technicznym czy poziomem zabrudzenia. Informację o zaistniałej sytuacji Użytkownik otrzyma w możliwie jak najkrótszym czasie wraz z propozycją rozwiązania problemu. W takim przypadku Usługodawca może zaproponować zmianę opcji zamówienia która wiązać się może ze stosowną dopłatą zgodnie z cennikiem. W przypadku braku zgody Użytkownika zostanie anulowane, a Usługodawca zwróci zapłatę.
14. Po wykonaniu zlecenia Usługodawca prześle Użytkownikowi dokumentację zdjęciową zawierającą fotografie sprzed jak i po wykonaniu usługi.

§5. Ochrona prywatności.


1. Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych przetwarzanych przez operatora www.esprzataniegrobow.pl
2. Dane osobowe Użytkownika udostępnione Usługodawcy podczas rejestracji przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 roku i wykorzystywane są w celu właściwego wykonania zamówionej usługi, a operator www.esprzataniegrobow.pl zobowiązuje się zachowania należytej staranności w ich ochronie.

§6. Reklamacje


Reklamacja zostanie przyjęta do rozpatrzenia w terminie do 7 dni po wykonaniu usługi po przesłaniu drogą elektroniczną opisu zastrzeżeń do wykonanej usługi na adres email biuro@esprzataniegrobow.pl

§7. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia zlecenia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą lektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§8. Odpowiedzialność


1. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności związanej z jakością świadczonych usług.
2. Usługodawca nie odpowiada za zaistnienie zakłóceń w pracy serwisu esprzataniegrobow.pl wynikających z działania siły wyższej, awarii technicznej, przeciążenia oraz związaną z tym utratą danych Użytkowników.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wykonania świadczonych usług wynikające z zaistnienia czynników niezależnych od Usługodawcy w tym m.in.: zdarzeń losowych, katastrof naturalnych, awarii sieci internetowych, złych warunków atmosferycznych mogących spowodować uszkodzenie elektronarzędzi.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej Usługodawca poinformuje Użytkownika zamawiającego usługi w możliwie najkrótszym terminie o zaistniałych problemach, jego przyczynach i dalszych podjętych czynnościach mających na celu ich pozytywne rozwiązanie.

§9. Postanowienia końcowe


1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi świadczonej przez Usługodawcę jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. W przypadku wdrożenia nowego czy też zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni jednolity tekst regulaminu w zakładce "Regulamin" na stronie serwisu oraz poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pośrednictwem wiadomości email.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Kopiowanie niniejszego regulaminu powoduje naruszenie praw autorskich!
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.)